Kemia


Pakollinen kurssi

KE01 KEMIAA KAIKKIALLA

Syventävät kurssit

KE02 IHMISEN JA ELINYMPÄRISTÖN KEMIAA

Perehdytään orgaanisiin yhdisteisiin, niiden rakenteisiin ja ominaisuuksiin monipuolisesti. Opiskellaan ainemäärän ja pitoisuuden käsitteet. Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan kemian työvälineiden ja reagenssien käyttöön ja liuosten valmistukseen.

KE03 REAKTIOT JA ENERGIA

Opitaan käyttämään ja soveltamaan reaktioihin liittyviä käsitteitä monipuolisesti. Kirjoitetaan

reaktioyhtälöitä ja käsitellään reaktioita matemaattisesti. Tutkitaan kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen reaktioita ja energianmuutoksia reaktioissa.

KE04 MATERIAALIT JA TEKNOLOGIA

Opitaan käyttämään ja soveltamaan materiaaleihin ja teknologiaan liittyviä kemian käsitteitä. Tutkitaan kokeellisesti ja malleja käyttäen materiaaleihin ja sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä.

KE05 REAKTIOT JA TASAPAINO

Tutkitaan kemiallisen reaktion kinetiikkaa ja tasapainoa kokeellisesti ja laskennallisesti. Kurssilla keskeisiä asioita ovat happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, puskuriliuokset, liukoisuus ja liukoisuustasapaino.

Soveltavat kurssit

KE06 KEMIAN TYÖKURSSI I (½ kurssia)

Opetellaan kemian kokeellista työskentelyä. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kemian syventäviä kursseja valitseville. Lähtötasovaatimuksena kemian pakollisen kurssin suoritus. Tehdään kemian pakolliseen kurssiin liittyviä töitä, esim. liekkikokeet, liuosten valmistus, aineiden rakenteiden tunnistus ja analysointi, erotusmenetelmiä mm. tislaus. Kurssi arvioidaan laboratorioportfolion perusteella, arvosanalla suoritettu tai hylätty. Kurssin maksimiosallistujamäärä on 16.

KE07 KEMIAN TYÖKURSSI II (½ kurssia)

Syvennetään kokeellisen työskentelyn taitoja. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on kurssien 1-3 hyväksytty suoritus. Tehdään kemian syventäviin kursseihin liittyviä töitä,

esim. reaktioyhtälön ja kokeellisen tuloksen välinen yhteys, kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen määritys, titraus. Kurssi sisältää myös vierailuja. Kurssi arvioidaan tehtyjen töiden perusteella arvosanalla suoritettu tai hylätty. Kurssin maksimiosallistujamäärä on 16.

KE08 KEMIAN KOKONAISKUVA

Muodostetaan kokonaiskuva kemian kursseista. Hankitaan rutiinia kemian tehtävien tekemisessä. Kurssi arvioidaan arvosanalla suoritettu tai hylätty.