Psykologia

Pakolliset kurssit

PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen

Syventävät kurssit

PS02 KEHITTYVÄ IHMINEN

Kurssilla perehdytään elämänkaaren eri vaiheisiin: pääpaino on lapsuuden ja nuoruuden kehitysvaiheissa. Tarkastelun kohteena on mm. tunne-elämän, ajattelun, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja persoonallisuuden kehitys. Tutustumme myös kehitykseen vaikuttaviin biologisiin ja kulttuurisiin tekijöihin. Kurssin asioita syvennetään soveltavilla, itsenäisillä tehtävillä. Erilaiset pari- ja ryhmätyöt sekä keskustelut ovat olennaisia työtapoja kurssilla.

PS03 TIETOA KÄSITTELEVÄ IHMINEN

Miksi unohdamme? Onko kaikki sitä miltä näyttää? Miksi joskus on vaikea keskittyä? Mitkä tekijät vaikuttavat päätöksenteossa ja ongelmanratkaisussa? Mikä on aivojen merkitys havaitsemisessa, tarkkaavaisuudessa ja muistissa. Miten aivovauriot vaikuttavat psyykkiseen toimintaan? Kurssilla perehdytään kognitiiviseen psykologiaan mm. tekemällä psykologisia kokeita tarkkaavaisuudesta ja muistista.

PS04 TUNTEET, PSYYKKINEN HYVINVOINTI JA MIELENTERVEYS

Kurssilla käsitellään tunteita, psyykkistä hyvinvointia sekä mielenterveyttä. Tavoitteena on ymmärtää psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Kurssilla tarkastellaan tieteellisen tutkimuksen valossa tunteiden vaikutuksia ja mielenterveyttä ylläpitäviä/horjuttavia asioita. Lisäksi perehdytään unen ja nukkumisen merkitykseen hyvinvoinnille.

PS05 YKSILÖLLINEN JA YHTEISÖLLINEN IHMINEN

Mitä on persoonallisuus ja miten se vaikuttaa yksilön toimintaan? Miten temperamentti, omat kokemukset ja tulkinnat sekä vuorovaikutussuhteet vaikuttavat persoonallisuuteen? Kurssilla hyödynnetään sosiaali- ja persoonallisuuspsykologiaa, jotka antavat välineitä ymmärtää ihmisten erilaisuutta niin lahjakkuudessa, älykkyydessä kuin ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.

Soveltavat kurssit

PS06 SOSIAALIPSYKOLOGIA

Kurssilla käsitellään ihmisten väliseen vuorovaikutukseen vaikuttavia ilmiöitä sekä ryhmien toimintaa. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. aggressiivisuus, ennakkoluulot, ryhmäprosessit ja muut joukkokäyttäytymisen muodot. Kurssilla pääasiallisina työskentelytapoina ovat keskustelu, ryhmätehtävät ja toiminnalliset harjoitukset. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

PS07 PSYKOLOGIAN KERTAUSKURSSI ABITURIENTEILLE

Kurssilla kerrataan psykologian kurssien sisältöjä ja harjoitellaan psykologian reaalikokeeseen vastaamista.

PS08 JÄNNITTÄJÄKURSSI

Jännitätkö sosiaalisissa tilanteissa, kokeissa tai pelkäätkö esiintymistä? Kurssin tavoitteena on syventää itsetuntemusta kotitehtävien, harjoitusten ja keskusteluiden kautta. Kurssilla tehdään rentoutusharjoituksia ja pohditaan keinoja jännityksen ja stressin lieventämiseksi. Ryhmään otetaan enintään kahdeksan opiskelijaa.