Pitkä matematiikka

Pakolliset kurssit

Matematiikka, yhteinen oppimäärä

MAY1 Luvut ja lukujonot

Matematiikka, pitkä oppimäärä (MAA)

MAA2 Polynomifunktiot ja -yhtälöt

MAA3 Geometria

MAA4 Vektorit

MAA5 Analyyttinen geometria

MAA6 Derivaatta

MAA7 Trigonometriset funktiot

MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot

MAA9 Integraalilaskenta

MAA10 Todennäköisyys ja tilastot

Syventävät kurssit

MAA11 LUKUTEORIA JA TODISTAMINEN

Kurssilla perehdytään logiikan alkeisiin, tutustutaan todistusperiaatteisiin ja alkulukujen ominaisuuksiin sekä tutkitaan kokonaislukujen jaollisuutta. Lisäksi syvennetään ymmärrystä lukujonoista ja niiden summista

MAA12 ALGORITMIT MATEMATIIKASSA

Kurssi on hyödyllinen kaikille pitkän matematiikan 2. vuosikurssin opiskelijoille. Kurssilla käytetään algoritmeihin perustuvia menetelmiä polynomien jakolaskuun sekä matemaattisten tehtävien likiarvoisten ratkaisujen löytämiseen. Kurssilla täydennetään taitoja ratkaista polynomiyhtälöitä sekä perehdytään yhtälön ratkaisun numeerisiin menetelmiin. Lisäksi opitaan numeerisia menetelmiä funktion muutosnopeuden (derivaatta) ja pinta-alojen (integraali) määrittämiseen, mikä vahvistaa ja täydentää toisen lukuvuoden pakollisten kurssien asioiden ymmärtämistä. Kurssilla käytetään tehokkaasti hyväksi teknisiä apuvälineitä.

MAA13 DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENNAN JATKOKURSSI

Kurssilla täydennetään ja syvennetään differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten perusteiden tuntemista. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on hyvät tiedot kursseista MAA6 – MAA9.

Soveltavat kurssit

MAA14 MATEMATIIKAN KOKONAISKUVA

Kurssi on tarkoitettu pitkän matematiikan ylioppilastutkintoon osallistuville. Kurssin aikana kerrataan lukion pitkän matematiikan oppimäärästä lähinnä pakollisten kurssien sisällöt aihealueittain, kurssirajat ylittävin pitkittäisleikkauksin. Kurssi arvioidaan asteikolla suoritettu/hylätty.

MAA15 MATEMATIIKKAA TEKNISIN APUVÄLINEIN I

Kurssi on tarkoitettu ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Kurssilla vahvistetaan taitoa ratkaista matematiikan tehtäviä tietokoneen avulla, syvennetään ja täydennetään pitkän matematiikan aiempien kurssien asioiden ymmärtämistä käyttämällä teknisiä apuvälineitä monipuolisesti matematiikan oppimisen ja tutkimisen sekä ongelmanratkaisun apuvälineinä. Kurssi on tärkeä myös siksi, että se valmentaa opiskelijoita sähköisiä matematiikan kokeita ja ylioppilaskirjoituksia varten. Kurssi arvioidaan asteikolla suoritettu/hylätty

MAA16 MATEMATIIKKAA TEKNISIN APUVÄLINEIN II

Kurssi on tarkoitettu kaikille pitkän matematiikan toisen vuoden opiskelijoille. Kurssilla vahvistetaan taitoa tutkia ja ratkaista soveltavia tehtäviä tehokkaasti tietokoneen avulla. Kurssi auttaa pakollisten kurssien MAA5 – MAA8 asioiden ymmärtämisessä ja valmentaa opiskelijoita sähköisiä matematiikan kokeita ja ylioppilaskirjoituksia varten. Kurssi arvioidaan asteikolla suoritettu/hylätty.

MAA17 DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENNAN KERTAUSKURSSI

Kurssi on tarkoitettu vaihtoehdoksi syventävälle kurssille MAA13 ja on suunnattu opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea differentiaalilaskennan perusasioiden (MAA6 – MAA9) vahvistamisessa. Kurssille osallistuva opiskelija voi aloittaa ylioppilaskirjoituksiin kertaamisen jo tämän kurssin aikana ennen varsinaista kertauskurssia MAA14. Kurssi arvioidaan asteikolla suoritettu/hylätty.