Arviointi

Kurssin arviointi

Oppiaineiden opiskelu lukiossa on vaativampaa kuin perusopetuksessa. Oppiaineiden arviointi lukiossa on huomattavasti tiukempaa kuin perusopetuksessa, koska arvioinnin tulee antaa realistista palautetta opiskelijoille ylioppilaskirjoituksissa pärjäämisestä. Käytännössä tämä konkretisoituu usein heikompina arvosanoina lukiossa kuin perusopetuksessa. Etenkin matematiikan ja vieraiden kielten arvioinnin tasossa saattaa olla huomattaviakin muutoksia verrattuna perusopetukseen.

Kurssit arvioidaan toisistaan riippumatta asteikolla 4-10 tai arvosanoilla S (suoritettu), H (hylätty), P (puuttuvia suorituksia) tai K (kurssi keskeytynyt). Arvosana 4 tai H merkitsee, että kurssisuoritus on hylätty. Jotkin kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. Kurssin arviointi osoittaa, miten opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet. Kurssi arvioidaan kokeen ja opiskelussa osoitetun muun näytön perusteella. Kurssi voidaan arvioida myös ilman kurssikoetta. Mikäli opiskelijalta puuttuu kurssin suorituksia, annetaan kurssista merkintä P. Opiskelijalla on 5 koulupäivää aikaa täydentää puuttuvat suoritukset siitä päivästä lukien, kun kurssiarviointi on julkinen Wilmassa. Saamansa arvosanan opiskelija näkee Wilman jaksoarvioinnista. Wilmassa näkyvät myös kaikkien suoritettujen kurssien arvosanat.

Kurssin arvosanaksi tulee K, jos kurssia ei voida arvioida esimerkiksi liiallisten poissaolojen vuoksi tai kurssiin kuuluvat palautukset/työt puuttuvat. K-merkintä tulee myös, jos opiskelija ei ole osallistunut kurssin arviointipäivään, eikä ole ilmoittanut opettajalle mitään syytä poissaololleen. Keskeytettyä kurssia ei voi myöhemmin suorittaa itsenäisesti.

Jatkuvan näytön perusteella kurssiarvosana voi olla alempi kuin esimerkiksi kurssikokeen arvosana.

Oppiaineen oppimäärän arviointi

Oppiaineen oppimäärän arvosana muodostuu pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien arvosanojen keskiarvona. Mitään arvosanoja ei voi poistaa. Kunkin aineen opettajat voivat yhdessä harkita päättöarvosanan korottamista enintään yhdellä numerolla.

Hyväksyttyyn oppimäärään voi sisältyä hylättyjä valtakunnallisia pakollisia tai syventäviä kursseja enintään seuraavasti:

Kurssimäärä Hylättyjä kursseja enintään

1 - 2 0

3 - 5 1

6 - 8 2

9 - 3

Arviointiviikko

Arviointiviikon aikana arvioidaan jakson kursseja eri tavoin. Kurssin opettaja kertoo, millä tavalla kurssia arviointiviikolla arvioidaan. Kunakin arviointiviikon päivänä klo 9.00-13.15 arvioidaan tietyn palkin/palkkien kursseja. Pidennetty arviointiaika alkaa klo 8.00. Jos opiskelija sairastuu arviointipäivänä, tästä tulee huoltajan tai täysi-ikäisen opiskelijan ilmoittaa opettajalle Wilmassa. Arviointiviikolla on myös mm. taito- ja taideaineiden tunteja.

Kouluvilppi

Mikäli opiskelija käyttää kokeessa tai muussa opiskeluun liittyvässä tilanteessa vilppiä, hänen kurssisuorituksensa hylätään ja hän joutuu käymään koko kurssin uudelleen opetukseen osallistuen.

Tuotokset, jotka opiskelija on kopioinut suoraan Internetistä tai muualta lähteitä mainitsematta, katsotaan vilpiksi.

Hylätyn kurssin suorittaminen ja uusintakuulustelu

Hylätyn kurssin voi suorittaa uusintakuulustelussa tai käymällä kurssin uudelleen. Hylättyä kurssia voi yrittää suorittaa uusintakuulustelussa vain kerran. Uusinta tulee suorittaa ensimmäisessä mahdollisessa uusintakuulustelussa. Uusintaoikeus katsotaan käytetyksi, jos opiskelija on poissa uusintakokeesta ilman hyväksyttävää syytä. Kunakin uusintapäivänä voi osallistua kahden kurssin uusintaan. Uusintakoeaika on kolme tuntia. Järjestäytyminen uusintakokeeseen alkaa 14.45. Uusinnat järjestetään luokissa 3020, 3021, 3022 ja 3023.

Uusintakuulusteluihin ilmoittaudutaan Wilma-järjestelmän kautta. Uusintakuulusteluun on ilmoittauduttava määräaikaan mennessä, katso ajat valikosta Työ-ja loma-ajat. Uusintailmoittautuminen on sitova. Sen voi peruuttaa vain painavasta syystä. Jos opiskelija sairastuu uusintapäivänä, ilmoittautuminen voidaan peruuttaa soittamalla kansliaan. Muussa tapauksessa peruminen tehdään kurssin opettajalle, joka ratkaisee, voidaanko uusintailmoittautuminen mitätöidä.

Uusintaoikeus on käytettävä vuoden sisällä. Uusintakokeen arvosana merkitään kurssiarvosanaksi. Arvosanassa otetaan huomioon myös opiskelun aikana annettu jatkuva näyttö.

Mikäli opiskelijalla on suoritettavana useita uusintakokeita, niin myös arviointiviikon päiviä voi käyttää uusimiseen. Tämä pitää kuitenkin erikseen sopia opettajan kanssa.

Hyväksytyn kurssin korottaminen ja katumustentti

Jos olet suorittanut kurssin hyväksytysti, mutta olet tyytymätön suoritukseesi, voit korottaa kurssiarvosanaasi osallistumalla uudelleen kurssin opetukseen, mikäli opetus­ryhmässä on tilaa. Kurssin uusimisesta tulee neuvotella ennakolta opettajan kanssa.

Katumustentissä voit korottaa edellisen lukukauden yhden kurssin hyväksyttyä arvosanaa. Katumustentissä et kuitenkaan voi korottaa taito- tai taideaineiden kursseja, koska niitä ei arvioida tenttimällä. Katumustentit järjestetään elokuussa ja tammikuussa. Katumustenttiin ilmoittaudutaan kirjallisesti kansliaan. Kurssiarvosanaksi tulee parempi saaduista arvosanoista.

Etenemiseste

Opetussuunnitelman perusteiden 2015 mukaan opiskelevalla opiskelijalla on oppiaineen opiskelussa etenemiseste, mikäli hänellä on kyseisessä oppiaineessa sellainen määrä hylättyjä kurssiarvosanoja, joka estää päättötodistuksen saannin. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan etenemisesteen käytöstä päätetään lukion opetussuunnitelmassa. Leppävaaran lukiossa opiskelijan opiskelu voi jatkua.