Arviointi

Opintojen arviointi

Oppiaineiden opiskelu lukiossa on vaativampaa kuin perusopetuksessa. Oppiaineiden arviointi lukiossa on huomattavasti tiukempaa kuin perusopetuksessa, koska arvioinnin tulee antaa realistista palautetta opiskelijoille ylioppilaskirjoituksissa pärjäämisestä. Käytännössä tämä konkretisoituu usein heikompina arvosanoina lukiossa kuin perusopetuksessa. Etenkin matematiikan ja vieraiden kielten arvioinnin tasossa saattaa olla huomattaviakin muutoksia verrattuna perusopetukseen.

Kurssit/opintojaksot arvioidaan toisistaan riippumatta asteikolla 4-10 tai arvosanoilla S (suoritettu), H (hylätty), P (puuttuvia suorituksia) tai K (opinnot keskeytyneet). Arvosana 4 tai H merkitsee, että suoritus on hylätty. Jotkin kurssit/opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä S. Arviointi osoittaa, miten opiskelija on saavuttanut opintojen tavoitteet. Kurssi/opintojakso arvioidaan kokeen ja opiskelussa osoitetun muun näytön perusteella. Kurssi/opintojakso voidaan arvioida myös ilman koetta. Mikäli opiskelijalta puuttuu suorituksia, annetaan merkintä P. Opiskelijalla on 5 koulupäivää aikaa täydentää puuttuvat suoritukset siitä päivästä lukien, kun arviointi on julkinen Wilmassa. Saamansa arvosanan opiskelija näkee Wilman jaksoarvioinnista. Wilmassa näkyvät myös kaikkien suoritettujen opintojen arvosanat.

Arvosanaksi tulee K, jos kurssia/opintojaksoa ei voida arvioida esimerkiksi liiallisten poissaolojen vuoksi tai opintoihin kuuluvat palautukset/työt puuttuvat. Keskeytettyjä opintoja ei voi myöhemmin suorittaa itsenäisesti.

Jatkuvan näytön perusteella arvosana voi olla alempi kuin esimerkiksi kokeen arvosana.

Oppiaineen oppimäärän arviointi (LOPS 2016)

Oppiaineen oppimäärän arvosana muodostuu pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien arvosanojen keskiarvona. Mitään arvosanoja ei voi poistaa. Kunkin aineen opettajat voivat yhdessä harkita päättöarvosanan korottamista enintään yhdellä numerolla.

Hyväksyttyyn oppimäärään voi sisältyä hylättyjä valtakunnallisia pakollisia tai syventäviä kursseja enintään seuraavasti:

Kurssimäärä Hylättyjä kursseja enintään

1 - 2 0

3 - 5 1

6 - 8 2

9 - 3

LOPS 2021

Saadakseen oppiaineen oppimäärän hyväksytysti suoritetuksi opiskelijan on suoritettava pääosa oppiaineen opinnoista hyväksytysti. Hylättyjä arvosanoja saa olla pakollisissa ja valtakunnallisissa valinnaisissa opinnoissa enintään seuraavasti:

Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja valinnaisia opintoja, joista voi olla hylättyjä opintoja enintään

2–5 opintopistettä 0 opintopistettä

6–11 opintopistettä 2 opintopistettä

12–17 opintopistettä 4 opintopistettä

18 opintopistettä tai enemmän 6 opintopistettä

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen arvosanojen opintopisteiden mukaan painotettuna aritmeettisena keskiarvona.

Päättöviikko

Päättöviikon aikana arvioidaan periodin opintoja eri tavoin. Opettaja kertoo, millä tavalla opintoja päättöviikolla arvioidaan. Jos opiskelija sairastuu arviointipäivänä, tästä tulee huoltajan tai täysi-ikäisen opiskelijan ilmoittaa opettajalle Wilmassa. Päättöviikolla on myös mm. taito- ja taideaineiden tunteja.

Kouluvilppi

Mikäli opiskelija käyttää kokeessa tai muussa opiskeluun liittyvässä tilanteessa vilppiä, hänen suorituksensa hylätään ja hän joutuu suorittamaan opinnot uudelleen.

Tuotokset, jotka opiskelija on kopioinut suoraan Internetistä tai muualta lähteitä mainitsematta, katsotaan vilpiksi.

Hylätyn kurssin/opintojakson suorittaminen ja uusintakuulustelu

Hylätyn kurssin(/opintojakson voi suorittaa uusintakuulustelussa tai suorittamalla opinnot uudelleen. Hylättyä suoritusta voi yrittää uusia uusintakuulustelussa vain kerran. Uusinta tulee suorittaa ensimmäisessä mahdollisessa uusintakuulustelussa. Uusintaoikeus katsotaan käytetyksi, jos opiskelija on poissa uusintakokeesta ilman hyväksyttävää syytä. Kunakin uusintapäivänä voi osallistua kahden kurssin/opintojakson uusintaan. Uusintakoeaika on kolme tuntia. Järjestäytyminen uusintakokeeseen alkaa 14.45. Uusinnat järjestetään luokissa 3020, 3021, 3022 ja 3023.

Uusintakuulusteluihin ilmoittaudutaan Wilma-järjestelmän kautta. Uusintakuulusteluun on ilmoittauduttava määräaikaan mennessä, katso ajat valikosta Työ-ja loma-ajat. Uusintailmoittautuminen on sitova. Sen voi peruuttaa vain painavasta syystä. Jos opiskelija sairastuu uusintapäivänä, ilmoittautuminen voidaan peruuttaa soittamalla kansliaan. Muussa tapauksessa peruminen tehdään opettajalle, joka ratkaisee, voidaanko uusintailmoittautuminen mitätöidä.

Uusintaoikeus on käytettävä vuoden sisällä. Uusintakokeen arvosana merkitään arvosanaksi. Arvosanassa otetaan huomioon myös opiskelun aikana annettu jatkuva näyttö.

Mikäli opiskelijalla on suoritettavana useita uusintakokeita, niin myös päättöviikon päiviä voi käyttää uusimiseen. Tämä pitää kuitenkin erikseen sopia opettajan kanssa.

Hyväksytyn suorituksen korottaminen ja katumustentti

Jos olet suorittanut kurssin/opintojakson hyväksytysti, mutta olet tyytymätön suoritukseesi, voit yrittää korottaa arvosanaasi osallistumalla uudelleen opetukseen, mikäli opetus­ryhmässä on tilaa. Uusimisesta tulee neuvotella ennakolta opettajan kanssa.

Katumustentissä voit korottaa edellisen lukukauden yhden kurssin/opintojakson hyväksyttyä arvosanaa. Katumustentissä et kuitenkaan voi korottaa taito- tai taideaineiden opintoja, koska niitä ei arvioida tenttimällä. Katumustentit järjestetään elokuussa ja tammikuussa. Katumustenttiin ilmoittaudutaan kirjallisesti kansliaan. Arvosanaksi tulee parempi saaduista arvosanoista.

Etenemiseste (LOPS 2016)

Opiskelijalla on oppiaineen opiskelussa etenemiseste, mikäli hänellä on kyseisessä oppiaineessa sellainen määrä hylättyjä kurssiarvosanoja, joka estää päättötodistuksen saannin. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan etenemisesteen käytöstä päätetään lukion opetussuunnitelmassa. Leppävaaran lukiossa opiskelijan opiskelu voi jatkua.